നമുക്ക് വളരാം, നന്നായി വളർത്താം

കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമില്ലെന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നാം വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തെയും അവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്തും.

Quick Links :

Posters Videos Guidelines / Materials

VIDEOS


വിഷാദരോഗം കുട്ടികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വിഷാദരോഗം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതിന്റെ പ്രതിവിധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr. Arun B Nair സംസാരിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാം, കരുത്തോടെ, കരുതലോടെ. #Stress #Kids #BeatingStress
ലോക്‌ഡൗൺ കുട്ടികളിൽ അമിത സമ്മർദ്ദത്തിന് ഇടയാക്കിയേക്കാം. അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതിന്റെ പ്രതിവിധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr. Unnikrishnan സംസാരിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാം, കരുത്തോടെ, കരുതലോടെ. #Stress #Kids #BeatingStress

"കരുതല്‍ സ്പര്‍ശം" - Short film on parenting

Presentation/ Materials


Sl No Description Download
1 "കരുതല്‍ സ്പർശം‍"- ഉത്തരവാദിത്വപൂര്‍ണ്ണമായ രക്ഷാകര്‍തൃത്വം - കൈപ്പുസ്തകം Download