•  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ഐസിപിഎസ് -2018- ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം – അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ദുരന്തനിവാരണ സെൽ- പ്രളയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും/ ഭാഗികമായും നശിച്ച -അങ്കണവാടികളുടെ പുനഃർനിർമ്മാണം/നവീകരണം -സന്നദ്ധരായ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സംഘടനകൾ/ ഏജൻസികൾക്ക് നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ- സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – MGNREGS – അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായവരുടെ Completion Certificate സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്, ഐസിപിഎസ് – തിരുവനന്തപുരം- വർണ്ണച്ചിറകുകൾ- 2019 സംസ്ഥാന ചിൽഡ്രൺസ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം- സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്, ഐസിപിഎസ് – തിരുവനന്തപുരം- വർണ്ണച്ചിറകുകൾ- 2019 സംസ്ഥാന ചിൽഡ്രൺസ് ഫെസ്റ്റിൽ വിവിധ മത്സര ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് 2016-17 – അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ (സമ്പുഷ്ട കേരളം) – സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത പരിപാടി (CBE)- അങ്കണവാടികളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു- മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സേവനം റഗുലറൈസ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

National Day Celebrations – Republic Day Celebrations 2019 – Adherence to the Guidelines – reg.

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സൈക്കോ സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് – 2018-19 സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാർക്ക് ഹോണറേറിയം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS പരിശിലന പരിപാടി – 2018-19 സൂപ്പർവൈസർമാർക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് 27.2.2019 – 30.3.2019 കാലയളവിലുള്ള പരിശീലനപരിപാടി – റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – വനിതാ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും വിവാഹിതരായ താമസക്കാരുടെ കുടുംബസംഗമം- “സ്നേഹസംഗമം” സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം – ക്ലസ്റ്ററധിഷ്ഠിത പ്രീ-സ്കൂൾ സംസ്ഥാനതല റിസോഴ്സ് അംഗങ്ങളുടെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അങ്കണവാടി അധ്യാപികമാരെയും നിയോഗിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സധൈര്യം മുന്നോട്ട് – അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം 2019- പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് -ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – അങ്കണവാടികളിൽ Baby Friendly Toilet പണിയുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് -ധനവിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വിധവകളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ധനസഹായം പടവുകള്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും വികലാംഗരുടേയും ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതി- സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന മതപഠന /മതപരിവർത്തന /കൌൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നേരിടുന്ന പീഡനം-സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത് – തുക അനുവദിച്ച് – ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

നാഷണല്‍ ന്യട്രീഷന്‍ മിഷന്‍ (സമ്പുഷ്ട കേരളം) റിവ്യു മീറ്റിംഗ്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

Reward for Best Child Care Institution – Regarding

 •  

ഐ.സി.ഡി.എസ് -ബാലികദിനാചരണം 2019 സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

ജീവനക്കാര്യം -മെയില്‍/ഫീമെയില്‍ അറ്റന്റര്‍മാരുടെ അന്തിമ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍പ്പെട്ടവരുടെ വിശദാംശം ശേഖരിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

അശരണരായ വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പ്രതിമാസ ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി അഭയകിരണം 2018-19 തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കി ഉത്തരവാകുന്നു

 •  

ICDS 2016-17 ലെ സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്-അവാര്‍ഡ് തുക കൈമാറുന്നതിന് അകൗണ്ട് ഡീറ്റെയില്‍സ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സൈക്കോ സോഷ്യൽ പദ്ധതി – സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാർക്ക് 5 വർഷ സേവനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അധിക വേതനം നൽകുന്നത് – വിവരശേഖരണം – സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ICDS സൈക്കോ സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് -സ്കൂൾ കൌൺസിലർ ശ്രീമതി.രമ്യ.ആർ ന് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

 •  

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി – ക്ലസ്റ്ററധിഷ്ഠിത പ്രീസ്കൂൾ സംസ്ഥാനതല റിസോഴ്സംഗങ്ങളുടെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

സൈക്കോ സോഷ്യല്‍ പദ്ധതി സ്‌കൂള്‍ കൊണ്‍സിലര്‍മാര്‍ 5 വര്‍ഷ സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ അധിക വേതനം നല്‍കുന്നത്-വിവരശേഖരണം-അപാകത പരിഹരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

ICDC-അങ്കണവാടി -കം-ക്രഷ് ലിസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS -അങ്കണവാടികൾക്ക് Baby Friendly Toilet നിർമ്മാണം – ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS -അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നത് – തുക അനുവദിച്ച് – ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി – ക്ലസ്റ്ററധിഷ്ഠിത പ്രീസ്കൂൾ സംസ്ഥാനതല റിസോഴ്സംഗങ്ങളുടെ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

SUPPLIMENTARY NUTRITION PROGRAMME 2018-19. 2nd Quarter (General) Fund ORDER

 •  
ICPS- ATTN TO ALL DCPOS- DWCD- JJ SUPDTS-CHILDRENS FEST 2019- CIRCULAR
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – ജാതക് ജനനി പദ്ധതി – നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കത്തത് – സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ഓഡിറ്റ് സെൽ – 2019 ജനുവരി മാസത്തെ ഫയൽ അദാലത്ത് നിശ്ചയിച്ച തീയതി ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 •  
Women & Child Development Dept.- National Nutrition Mission – NIPCCD Training – Training on Management of Malnutrition for functionaries of ICDS – 22-24 January 2019 – Deputing Officials – reg
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ഐസിഡിഎസ് – അങ്കണവാടി നിർമ്മാണം 2018-19 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻഫണ്ട് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
സധൈര്യം മുന്നോട്ട് – ആർത്തവ ശരീരം -മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
Notification- DCPU Malappuram -Counselor & Rescue Officer- reg
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ -സമ്പുഷ്ടകേരളം-വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റം -കളക്ടർമാരെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത്- നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് -പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനം – ദേശവ്യാപക പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിൻ 2018- അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സംയോജിത ശിശുവികസന സേവന പദ്ധതി- സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ ഹോണറേറിയം -മുൻകാലം മുതൽ ജോലിയിൽ തുടരുന്നവർ-പുതിയതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചവർ-പ്രത്യേകം പ്രഫോർമകളിൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സൈക്കോ സോഷ്യൽ പദ്ധതി- സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ നിയമനം-റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ -റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 7-12-18ന് നടന്ന റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിട്സ്
 •  
ദുരന്തനിവാരണ സെല്‍-പൂര്‍ണമായും പ്രളയ ബാധിത ജില്ലകളില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായും ഭാഗികമായും തകര്‍ന്ന അങ്കണവാടികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌
 •  
PMMVY-CAS-NA റിപ്പോര്‍ട്ട് -വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌
 •  
വനിതാശിശുവികസനവകുപ്പ് – അങ്കണവാടി അവാർഡ് 2017-18 നോമിനേഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തത് -വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാശിശുവികസനവകുപ്പ് -മഹിളാമന്ദിരം താമസക്കാർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ പരിശീലനം -സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ഐ.സി.പിഎസ്. – വകുപ്പിനുകീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ.ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളിലെ ആൺകുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ നടത്തുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
 •  
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ICDS സൈക്കോസോഷ്യൽ സർവ്വീസ് -സ്കൂൾ കൌൺസിലർ ശ്രീമതി സുനന്ദ കാഞ്ചലിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 •  
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ബ്രെസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് റൂം – വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാ- ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ഗാർഹിക പീഡന നിയമം-2005- SPC യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് – സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാ- ശിശു വികസന വകുപ്പ്- സാമൂഹികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശൈശവ വൈകല്യ നിർണയ സ്ക്രീനിംഗ് സർവ്വേ ഫോറങ്ങളുടെ എണ്ണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാ- ശിശു വികസന വകുപ്പ്- ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം – ചുമതല ക്രമീകരണം- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
 •  
വനിതാ- ശിശു വികസന വകുപ്പ്- വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹോമുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എടക്കാട്ട് വയൽ പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന തേജോമയ ഹോം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും expression of interest സ്വീകരിക്കുന്നത് -പത്രപരസ്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 •  
വനിതാ- ശിശു വികസന വകുപ്പ് – കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ഗാർഹിക പീഡനനിയമം 2005 – SPC യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ശിശുവികസന പദ്ധതി- ഓഫീസർമാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം-ചുമതല ക്രമീകരണം -ഉത്തരവ്

 •  

ICPS – Attn to all DCPOs & J J Supdts- Fund related – DBT- regarding

 •  

Cricket Tournament 2019 for Children in JJ Homes – Regarding

 •  

Women & Child Development Dept.- NIPCCD Training – Orientation Programme on Programmes for Women and Children for the functionaries of Government and Voluntary organizations’ from 07-11 January 2019 – Deputing the officials – reg.

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – ശിശുവികസനപദ്ധതി ആഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം – ചുമതല ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – അങ്കണവാടികളിൽ നിലവിലുള്ള 2006 ലേയും 2010 ലേയും സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് – ഏകീകരിച്ച് സമാഹൃത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – NIPCCD – പരിശീലന പരിപാടി- CDPO മാരെ നിയോഗിച്ചത് ഭേദഗതി ഉത്തരവ് -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ഓഡിറ്റ് സെൽ-2019 ജനുവരി മാസത്തെ ഫയൽ അദാലത്തിന് തീയതി നിശ്ചയിച്ചും ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – എ.ജി. ഓഡിറ്റ് – ഫയൽ -അദാലത്ത് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം/സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

സാമൂഹ്യനീതിവകുപ്പ് -സർക്കാരിന്റെ വനിതാ മതിൽ കാമ്പയിനിൽ ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഓഫീസ് ക്രമീകരണം നടത്തുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

ICPS- DCPU- ALAPPUZHA- LEGAL CUM PROBATION OFFICER- SHORT LIST OF CANDIDATES

 •  

ICPS- DCPU- ALAPPUZHA- SOCIAL WORKER – SHORT LIST OF CANDIDATES

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ-നവോത്ഥാന സ്ത്രീ,പുരുഷ സമത്വം -വനിതാമതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകൾ ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസിൽ മാറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
  >>> സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളുടെ ലിസ്റ്റ് <<<

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ഡയറക്ടറേറ്റ് – Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013- സെക്ഷൻ 6(2) – നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – സംയോജിത ശിശുവികസന സേവന പദ്ധതി- അങ്കണവാടി വർക്കർമാർക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് 2017-18 – അവാർഡ് കൈപ്പറ്റുന്നത് – നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ് – NIPCCD – അങ്കണവാടി പരിശീലന പരിപാടി – CDPO മാരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ് – PMMVY – ആദ്യഗഡു ആനുകൂല്യം – എൽഎംപിക്കുശേഷം ആദ്യ 100 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ -നടപടികൾ -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ് – അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ- മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം -സംബന്ധിച്ച്

 •  

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം-അച്ചടക്ക നടപടി-തൃശ്ശൂർ ഗവ.ചിൽഡ്രൺസ് ഹോം-സ്ഥാപനത്തിലെ സംഘർഷം-കെയർടേക്കർമാരെ സ്ഥലംമാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം-കെയർടേക്കർമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

സ്‌റ്റേറ്റ് നിര്‍ഭയ സെല്‍-ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ക്കുളള ആശ്വാസ നിധി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 300 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയത്-പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

Regional Workshop for Orientation of State Functionaries of South Zoneon “Guidelines for Pre-School Education” and “the Pre-School Curriculum”‘ from o3-o4 January 2o19 -Deputing the officials reg.

 •  

ജീവനക്കാര്യം-കെയര്‍ടേക്കര്‍ തസ്തിക പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നത്-കരട് ലിസ്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്-അഭിപ്രായം ആരായുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

ലോകമുലയുട്ടല്‍ വാരാചരണം-2017 സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

രോഗ പ്രതിരോധദിനം 2018-റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

ശിശുദിനം 2018-റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

മികച്ച അങ്കണവാടിയ്ക്കുളള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ് 2017-18 -നോമിനേഷനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 •  

മലയാളം-ഔദ്യാഗിക ഭാഷാ ഉപയോഗം-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

നിയമസഭാ ചോദ്യം-മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

ഐ.സി.ഡി.എസ് 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ റിവൈസ്ഡ് APPI-കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയ അങ്കണവാടി നവീകരണം-SOR എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വനിതാ-ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് – മുലയൂട്ടൽ വാരാചരണം 2018 -19 – യു.സി യും ഡോക്യൂമെന്റഷനും ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

അറിയിപ്പ് : വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് 2018 ഡിസംബർ 26 STP – 965 IMG ട്രെയിനിംഗ് മാറ്റിവച്ചതു സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വനിതാ-ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് – വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമാണം- ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ ടീം- രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു

 •  

കേരള അങ്കണവാടി വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ആന്റ് ഹെല്‍പ്പേഴ്‌സ് ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ചുമതല നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

ICPS- DCPU- ERNAKULAM- NOTIFICATION- ORC PSYCOLOGIST

 •  
വര്‍ക്കിംഗ് വിമന്‍സ് ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം-ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ഷന്‍ ടീം-രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
 •  

മാര്‍ഗ്ഗദീപം ട്രയിനിംഗിന് മുന്നോടിയായിയുളള ഏകദിന ശില്‍പശാല -സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

പ്രതിദിന ചെലവു വിവരം (DORE)- വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പദ്ധതി-വീറ്റ് ബെയ്‌സ്ഡ് ന്യൂട്രീഷന്‍ പ്രോഗ്രാം 2018-19 -3rd ക്വാര്‍ട്ടര്‍ അരി അനുവദിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പങ്കെടുക്കുന്നത്-അറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള ഇന്‍ സര്‍വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി-STP 966-2018 ജനുവരി 3-5 വരെ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരാവുകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള ഇന്‍ സര്‍വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി-STP 965-2018 ഡിസംബര്‍ 26-28-ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരാവുകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്‌

 •  

ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഹോമുകളിലെയും സര്‍വ്വീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്ററുകളിലെയും ലീഗല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും ക്ലീനിക്കല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റേയും സേവനം നല്‍കുന്ന തുടര്‍ നടത്തിപ്പ് പദ്ധതി-2018-19 വര്‍ഷം ആദ്യ ഗഡു തുക അഡ്വാന്‍സായി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

2017-18 അങ്കണവാടി നവീകരണം, എസ്റ്റിമേറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 •  

nipccd training-National Review meet on implementation of ECCE-Reg

 •  

Attn all CDPO’s – Anganwadi Worker, Helper Uniform – Distribution – reg

 •  

Training of Superintendents and Caretakers – Venue Change – Regarding

 •  

ICPS-attn to all DCPOs- J J Supdts- Porgramme Offcier ICDS- Fund related

 •  
അപ്പെക്‌സ് കമ്മിറ്റി- അകൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ ഓഡിറ്റ്-ആദ്യ മറുപടി നല്‍കാതിരിക്കാന്‍-അറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌
 •  

ICDS പരിശിലന പരിപാടി-സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ തൊഴില്‍ പരിശീലന പരിപാടി 2018-19-സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- PMMVY -അവലോകനയോഗവും ശിൽപശാലയും -ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- ഒരുവയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ വൈകല്യ നിർണ്ണയ സ്ക്രീനിംഗ്-റിസോഴ്സ് പേഴ്സനെ പരിശീലനത്തിനായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 •  

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്-ICDS-Training on effective office Management with emphasis on Work Culture & Ethics – പരിശീലനപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- ജാതക് ജനനി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICPS – ജെ ജെ സ്ഥാപന സൂപ്രണ്ടുമാർ, കെയർടേക്കർമാർ തുടങ്ങിയവരെ രണ്ടാംഘട്ട ട്രെയിനിംഗിന് നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം-ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ/ICDS സൂപ്പർവൈസർമാർ/മിനിസ്റ്റീരിയൽ വിഭാഗം-അവധി അനുവദിക്കുന്നതിന് 31/03/2019വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം-നിയമസഭാചോദ്യം (നം.4060) മറുപടി നൽകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് -ജീവനക്കാര്യം-നിയമസഭാചോദ്യം (നം.2282) മറുപടി നൽകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

 

District Child Protection Unit Thiruvananthapuram- ORC Psychologist- Short list of Written Exam held on 16/11/2018

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- സൈക്കോ സോഷ്യൽ സർവ്വീസ് -സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാർക്ക് ഹോണറേറിയം നൽകുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്

 

List of Creches found functional under NGO- Fund details – 1/1/2017 to 31/3/2017

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – നാഷണൽ ക്രഷ് സ്കീം – 01.01.2017 മുതൽ 31.03.2017 വരെയുള്ള ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്- സൈക്കോ സോഷ്യൽ പദ്ധതി-സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ നിയമനവും, സ്ഥലംമാറ്റവും-സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്

 

List of Creches found functional – Fund details – 1.4.2017 to 30.6.2017 (43 Creches)

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – നാഷണൽ ക്രഷ് സ്കീം – 01.04.2017 മുതൽ 30.06.2017 വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക ക്രഷുകൾക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

List of Creches found functional under NGO- Fund details as on 1.7.2017 to 31.7.2017

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICDS – നാഷണൽ ക്രഷ് സ്കീം – 01.07.2017 മുതൽ  ഒരുമാസത്തേയ്ക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ച്  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ്- അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർമാരുടെയും വർക്കർമാരുടേയും LIC പോളിസി -വിവരശേഖരണം-സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാശിശു വികസന വകുപ്പ് -“സധൈര്യം മുന്നോട്ട് “-ജെൻഡർ അവബോധന പരിപാടികൾ-ലിംഗസമത്വം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം-നയങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണം-സ്ത്രീ ആർത്തവം -പൌരാവകാശം- കാമ്പയിൻ-മനുഷ്യാവകാശ ദിനചരണം-സംസ്ഥാനതലം-വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- ജെൻഡർ അവബോധന പരിപാടികൾ-ലിംഗ സമത്വം, സ്ത്രീശാക്തീകരണം-നയങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണം-സ്ത്രീ ആർത്തവം-പൌരാവകാശം- കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്- ജാതക് ജനനി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പ്-‘Skill Training on Preperation of Low Cost ECE/PSE Materials for CDPO’s and Supervisors’- NIPCCD Training- 17.12.2018 മുതൽ 19.12.2018 വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു

 

സൈക്കോ സോഷ്യല്‍ പദ്ധതി-2018-19 ഹോണറ്റേറിയം നല്‍കുന്നതിന് അധികമായി തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

Stipend to ‘National Child Award for Exceptional Achievement ‘-holders -Notification reg

 

മംഗല്ല്യ പദ്ധതി 2018-19 മംഗല്യ പദ്ധതി 2018-19 തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

ഡയറക്ടറേറ്റ് -STP-ട്രെയിനിംഗ്-JS/SS/HA എന്നിവരുടെ പേരുവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഡയറക്ടറേറ്റ് -STP-ട്രെയിനിംഗ്-CDPO/ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ പേരുവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 

Arts Sports Yoga Proceedings 2018-19 – Regarding

 

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് – ICPS – ഡിസിപിയു കളിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ(IC&NIC)ക്കുള്ള ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി- പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരെ (IC&NIC) നിയോഗിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്

 

വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പ്-PMMVY-അവലോകനയോഗവും ശിൽപശാലയും-ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 

Video Conference on 04/12/2018 – Attn Children”s Home Supdts – Regarding

 

മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം 2018-19 -യു.സി.യും ഡോക്യുമെന്റേഷനും ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഡയറക്ടറേറ്റ് സൈധര്യം മുന്നോട്ട്-ക്യാമ്പയിന്‍ -വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ്-തീയതി അപകത-സംബന്ധിച്ച്‌

 

വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പ് – ICPS -ഡിസിപിയു കളിലെ ലീഗൽ കം പ്രൊബോഷൻ ഓഫീസർമാർ, സോഷ്യൽ വർക്കർമാർ എന്നിവർക്കുള്ള ദ്വിദിന പരിശീലന പരിപാടി – ലീഗൽ കം പ്രൊബോഷൻ ഓഫീസർമാർ, സോഷ്യൽ വർക്കർമാർ എന്നിവരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പ് -PMMVY പദ്ധതി -ഗുണഭോക്താക്കളെ എൻറോൾ ചെയ്യാത്ത അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം- 2-ാം ഗഡുവും, 3-ാം ഗഡുവും നൽകാനുള്ളത്-സംബന്ധിച്ച്

 

വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പ് – വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് -സംസ്ഥാന അവാർഡ് 17/18-നോമിനേഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 

Delegation of Powers to District Collectors for the expeditious transfer of Government land among Government Departments for common use-orders issued

 

വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പ് -ഡയറക്ടറേറ്റ് – സധൈര്യം മുന്നോട്ട് കാമ്പയിൻ-വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്

 

ഡയറക്ടറേറ്റ്-Sexual Harassment of Woman at Working Place(Prevention,Prohibition & Redressal) Act 2013 – ICC രൂപീകരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

Attn J J Supdt- Care takers- Training Programme- Dec 5,6,7

 

Data about Fit Persons and Fit Institutions – Regarding

 

ജീവനക്കാര്യം-30-11-2018 ല്‍ വിരമിക്കുന്ന ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസര്‍മാരുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍ക്ക് ഓറിന്റേഷന്‍ പരിശീലനം-ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്‍ കീഴിലെ ഔദ്യാഗിക വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം-മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം-സംബന്ധിച്ച്‌

 

സംയോജിത ശിശുവികസന സോവന പദ്ധതി-സൈക്കോസോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ് പദ്ധതി-2018-19 ഹോണറ്റേറിയം നല്‍കുന്നതിന് അധികമായി തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

Nomadic and Seminomadic ആയിട്ടുളള ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണം-സംബന്ധിച്ച്

 

ഏ.ജി.ഓഡിറ്റ്-ഫയല്‍ അദാലത്ത് -അറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

Monthly Tour of Children in JJ Homes – Proceedings

 

ഔദ്യോഗികഭാഷ പ്രയോഗ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

INSTRUCTIONS FOR SERVING FOOD FOR CHILDREN IN JJ HOMES – REGARDING

 

ICDS-പ്രളയാനന്തര ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍-സ്വീകരിച്ച നടപടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്കുളള ട്രെയിനിംഗ് കാലയളവ് പുനക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

 

സ്ത്രീകളുടേയും ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറുകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ഭിന്നശേഷിക്കാരുടേയും ക്ഷേമം സംബന്ധിച്ച സമിതി (2016-19) -പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ കൂടുതല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 

Communal harmony Campaign Week day programmes reg

 

വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള ഇന്‍സര്‍വ്വീസ് പരിശീലന പരിപാടി-2018 നവംബര്‍ 28 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍1 വരെ-വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്‌

 

CARB എന്ന MGO യ്ക്ക് റിസര്‍ച്ച് നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

Local Purchase Certification – Regarding

 

വയോമിത്രം പദ്ധതി അങ്കണവാടികളുടെ നടത്തിപ്പ്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഡയറക്ടറേറ്റ്- മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് റൂം-വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്‌

 

മികച്ച അങ്കണവാടി അവാര്‍ഡ് 2017-18  യു.സി ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്

 

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന-സ്ത്രീധന നിരോധന ദിനം നടത്തുന്നതിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

ICPS- 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ഭരണാനുമതി-ഉത്തരവ്

 

ICPS – വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെ.ജെ.സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിതോദയം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

 

സ്തീധന നിരോധന നിയമം – 1961

 

Management Deveropment programme for women in Development Sector

 

ICDS-സൈക്കോസോഷ്യല്‍ സര്‍വ്വീസ്-സ്‌കുള്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് 2018-19 വര്‍ഷംഹോണറ്റേറിയം നല്‍കുന്നതിന് അധികമായി തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

 

ഇന്‍സര്‍വ്വീസ് പരിശിലന പരിപാടി STP 964- നവംബര്‍ 21-23 സൈക്കോ സോഷ്യല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവാകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

Details of Employees in JJ institutions – Reg

 

ജീവനക്കാര്യം-2019 ലെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി വേക്കന്‍സി കണക്കാക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

അങ്കണവാടി വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്കും ഹെല്‍പ്പര്‍മാര്‍ക്കുളള LIC പോളിസി-വിവരശേഖരണം-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ICDS Social Audit data പ്രകാരം അങ്കണവാടിയിലെ അപര്യാപ്തതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രൊപ്പോസല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്

 

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ്-വനിത ശിശുവികസന ഡയറക്ടര്‍-പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം-സംസ്ഥാന കര്‍മ്മ സമിതിയിലും ജില്ലാതല കര്‍മ്മസമിതിയിലും അംഗങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള വിവരം അറിയിക്കുന്നത്ൃസംബന്ധിച്ച്

 

അപേക്ഷാ ഫോറം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്‌

 

വനിതാ ഗൃഹനാഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്

 

പ്രതിദിന ചെലവു വിവരം (DORE) E-Kshema യ്ക്ക് പകരം  E-Jeevika യില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്‌

 

ജീവനക്കാര്യം-ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി (MEDISEP)നോഡല്‍ ഓഫിസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

Attn to DCPO,JJ Supdts, CWC – Accommodate Children Mahila Mandiram – Regarding

 

ഐ.സി.ഡി.എസ്-അങ്കണവാടി സര്‍വ്വീസസ്(ജനറല്‍)-2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാംപാദ SOE (ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്,സെപ്തംബര്‍) സമര്‍പ്പിക്കാത്തത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഐ.സി.ഡി.എസ്-പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ തകര്‍ന്ന അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങള്‍ പുന സ്യഷ്ടിക്കുന്നതായി-റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

മഹിളാമന്ദിരങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഐ.സി.ഡി.എസ് ഹരിപ്പാട്-അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം സാധൂകരണം നല്‍കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ALL KERALA SAINIK SCHOOL ENTRANCE EXAMINATION – REGARDING

 

സഹായഹസ്തം – സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ധനസഹായ പദ്ധതി

 

അങ്കണവാടി പരിശീലനം 2018-19  ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്/വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് – പൊതു മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

Fund sanctioned for baby drinking water facilities in Anganwadies

 

Fund sanctioned for baby friendly toilet in Anganwadies

 

എ.ഡി.ഡി.എസ്-അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം-സ്‌റ്റേറ്റ് പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള കാലതാമസം-വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

അങ്കണവാടി സര്‍വ്വീസസ് (ജനറല്‍)-പ്രീ-സ്‌കൂള്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കിറ്റ് 2013-14, 2014-15-കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്-ന് നല്‍കാനുളള തുക വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

Circular – Hausla 2018 – Regarding

 

ICPS-LBS Centre for Science and Technology – Diploma Courses for Children in CCIs – Regarding

 

Circular- Certifying details of Anganawadis destroyed in flood

 

Circular- Domestic Violence Act – 2005 -Survey Reg

 

Circular- ICPS Child Protection Helpline Number 1098- Reg

 

AMRUTHAM NUTRIMIX -DISTRIBUTION OF BROCHURES