ഐ.സി.ഡി.എസ്-അങ്കണവാടി സര്‍വ്വീസസ്(ജനറല്‍)-2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാംപാദ SOE (ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്,സെപ്തംബര്‍) സമര്‍പ്പിക്കാത്തത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഐ.സി.ഡി.എസ്-പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ തകര്‍ന്ന അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങള്‍ പുന സ്യഷ്ടിക്കുന്നതായി-റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

മഹിളാമന്ദിരങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ഐ.സി.ഡി.എസ് ഹരിപ്പാട്-അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം സാധൂകരണം നല്‍കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

 

ALL KERALA SAINIK SCHOOL ENTRANCE EXAMINATION – REGARDING

 

സഹായഹസ്തം – സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിധവകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ധനസഹായ പദ്ധതി

 

അങ്കണവാടി പരിശീലനം 2018-19  ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്/വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് – പൊതു മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

 

Fund sanctioned for baby drinking water facilities in Anganwadies

 

Fund sanctioned for baby friendly toilet in Anganwadies

 

എ.ഡി.ഡി.എസ്-അങ്കണവാടി കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം-സ്‌റ്റേറ്റ് പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള കാലതാമസം-വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌

  അങ്കണവാടി സര്‍വ്വീസസ് (ജനറല്‍)-പ്രീ-സ്‌കൂള്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ കിറ്റ് 2013-14, 2014-15-കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് ബുക്ക്മാര്‍ക്ക്-ന് നല്‍കാനുളള തുക വിവരം ശേഖരിക്കുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്‌
  Circular – Hausla 2018 – Regarding
  ICPS-LBS Centre for Science and Technology – Diploma Courses for Children in CCIs – Regarding
  Circular- Certifying details of Anganawadis destroyed in flood
  Circular- Domestic Violence Act – 2005 -Survey Reg
  Circular- ICPS Child Protection Helpline Number 1098- Reg
  AMRUTHAM NUTRIMIX -DISTRIBUTION OF BROCHURES