1. വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് -മിഡിൽ ലെവൽ പരിശീലനകേന്ദ്രം ,കളമശ്ശേരിയിൽ വച്ചുള്ള ICDS സുപ്പർവൈസർമാർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി
  2. ATTN wpos-women police volunteers project reg
  3. Vidyajyothi-uniform & study materials to ph students
  4. Facilitation for video conference reg
  5. Breastfeeding week observance-vc meeting minutes reg
  6. ATTN pos, cdpos-strike of anganwadi functionaries reg
  7. ATTN dsjos- sayamprabha home resource centre reg
  8. ICP for differently abled-resolving anomalies reg
  9. Vayo madhuram scheme for senior citizens
  10. 2018-19 പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് നഗരപാലിക സ്കീം ഫണ്ട്‌ വിതരണം-OCB ഗ്രാന്‍ഡ്‌